Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Info e-mailem

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Rezervace, ubytování

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:270
TÝDEN:1387
CELKEM:780871

Práce

Pracovní nabídky

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

KNIHOVNÍ ŘÁD

Knihovny manželů Tomanových v Rožmitále pod Třemšínem


V souladu se zřizovací listinou Centra celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových v Rožmitále pod Třemšínem, schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj. 01853/07/SO a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

Obsah:

I. Základní ustanovení

Čl. 1 Poslání a činnost knihovny
Čl. 2 Veřejné knihovnické a informační služby

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3 Registrace uživatele
Čl. 4 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny
Čl. 5 Pokyny pro využívání výpočetní techniky
Čl. 6 Údaje o pobytu uživatele v knihovně

III. Výpůjční řád

Čl. 7 Zpřístupňované knihovní dokumenty
Čl. 8 Rozhodnutí o půjčování
Čl. 9 Postupy při půjčování
Čl. 10 Výpůjční lhůty
Čl. 11 Vracení vypůjčeného dokumentu
Čl. 12 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu
Čl. 13 Reprografické a jiné kopírovací služby
Čl. 14 Bibliograficko-informační služby

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 15 Ztráty a náhrady
Čl. 16 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu
Čl. 17 Náhrada všeobecných škod

V. Závěrečná ustanovení

VI. Přílohy Knihovního řádu
 

I. Základní ustanovení

Čl. 1
Poslání a činnost knihovny 

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon), zřizuje zřizovací listina a poskytuje rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.
Je evidována jako veřejná knihovna u Ministerstva kultury České republiky pod číslem 1880/2002. Knihovna manželů Tomanových je městskou knihovnou, zřizovanou Městem Rožmitál p. Tř., ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozováni veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), a plni úkoly a poslání v tomto zákonu vymezené.

Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona.

2. Základní knihovnické a informační služby poskytuje knihovna bezplatně. Jsou to zejména:
a) zpřístupňování knihovního fondu – výpůjční služby absenční a prezenční
b) zpřístupnění knihovního fondu z jiných knihoven – meziknihovní služby
c) informační služby:
• informace o katalozích (databázích), fondech a využívání knihovny,
• ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,
• informační lekce a besedy pro děti,
• rezervování vybraných dokumentů,
• on-line katalog,
• zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy
• umožnění přístupu k informacím na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný přístup

3. Placené služby poskytuje knihovna v souladu s § 4, odst. 2 až 4 zák. č. 257/2001 Sb. knihovního zákona, dle ceníku, který je přílohou tohoto Knihovního řádu. Jsou to zejména:
• zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovních fondů jiných knihoven zprostředkováním jejich rozmnoženin v rámci meziknihovních reprografických služeb
• doručení dokumentů vypůjčených prostřednictvím meziknihovních služeb z jiných knihoven
• meziknihovní služby
• písemné informační služby bibliografického a faktografického charakteru a rešerše
• tisk z databází a internetu

4. Další placené služby, které knihovna poskytuje:
• faxové služby a scanování
• kopírovací služby
• laminování

5. Činnosti poskytované knihovnou na smluvním základě a další činnosti
• středisková funkce pro obecní a místní knihovny,
• konzultační a poradenská činnost pro oblast knihovnictví,
• metodické návštěvy,
• zpracování statistik za obecní a místní knihovny,
• pořádání přednášek, besed, výstav, vzdělávacích programů

6. Knihovna účtuje registrační poplatky dle ceníku, který je přílohou tohoto Knihovního řádu.

Veškeré finanční úhrady (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle Ceníku, který je přílohou KŘ.
 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3
Registrace uživatele

1. Uživatelem (čtenářem) knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele a podepsáním výňatku z Knihovního řádu.
Ukončení registrace lze provést ústním či písemným odvoláním registrace, tím bude ukončeno poskytování služeb, pokud uživatel nemá vůči knihovně žádné závazky.

2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo (se souhlasem uživatele) a druh a číslo osobního dokladu, kterým byla ověřena totožnost uživatele. Tyto osobní údaje odpovídají pouze účelu a v nezbytném rozsahu odpovídajícímu stanovenému účelu.

Občan, který nedá souhlas ke zpracování svých osobních údajů, může využívat pouze služby, které lze využívat např. anonymně (prezenční, informační) a to buď zdarma, nebo za úplatu (reprografické apod.). Občan, který se chce stát čtenářem, musí předložit občanský průkaz nebo pas.
Změny osobních údajů je čtenář povinen nahlásit knihovně ihned.

3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce,
který vyplní přihlášku a současně uvede své bydliště, telefonní číslo či e-mail.

4. Při vystavení čtenářského průkazu nebo obnovení jeho platnosti uhradí čtenář náklady spojené s registrací a evidencí, tzv. registrační poplatek (viz Ceník). Výše registračního poplatku je stanovena dle nezbytně vynaložených nákladů (knihovní zákon, § 4, odst. 4).

5. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Tím se knihovna stane správcem osobních údajů.

6. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat a nakládat s nimi podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, k čemuž zřizovatel schválí Směrnici o ochraně osobních údajů v knihovně, která je přílohou tohoto KŘ.

7. Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku, knihovních fondů a kvalita poskytovaných služeb.


Čl. 4
Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny 

1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek. Není též povoleno v prostorách knihovny kouřit nebo používat otevřený oheň, vstupovat pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Do výpůjčních prostor se nevnášejí otevřené potraviny a nápoje a nic dalšího, čím by mohl být poškozen knihovní fond nebo obtěžováni ostatní uživatelé.

2. Uživatelé musí respektovat všechna autorská práva, stanovená platnými právními předpisy. Nesmí zhotovovat kopie dokumentů a dalších nosičů a využívat je v rozporu s autorským zákonem (zák. č. 121/2001 Sb., ve znění platných přepisů).

3. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření (viz odstavec 1), může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

4. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.


Čl. 5
Pokyny pro využívání výpočetní techniky 

1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

4. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

5. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. - autorský zákon) a řídit se Provozním řádem pro práci s počítačem.

 

Čl. 6
Údaje o pobytu uživatele v knihovně

1. Prostory knihovny, v nichž se pobyt uživatelů sleduje a zaznamenává kamerovým systémem, jsou zřetelně označeny. Vstupem do těchto prostor uživatel souhlasí se sledováním a obrazovým zaznamenáváním svého pobytu (dále jen záznam pobytu).

2. Záznamy pobytu se pořizují pouze za účelem zvýšení ochrany majetku, práv a svobod těch, kteří by mohli byt dotčeni protiprávním jednáním druhých.

3. Záznamy pobytu nejsou zveřejňovány, jsou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu v odstavci 2.

4. Uživatel je povinen před odchodem z knihovny předložit ke kontrole všechny vypůjčené dokumenty a na výzvu pracovníka knihovny případně předložit ke kontrole svá zavazadla, pokud má pracovník důvodné podezření z páchání trestného činu krádeže, nebo vyčkat příjezdu Policie ČR.


III. Výpůjční řád

Čl. 7
Zpřístupňované knihovní dokumenty 

1. Knihovna zpřístupňuje knihovní fond absenčním nebo prezenčním půjčováním knihovních dokumentů (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

2. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., o půjčování věcí (výpůjčka).

3. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna.

4. Neregistrovaným uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu pouze prezenčně (v prostorách knihovny), registrovaným čtenářům i absenčně (mimo knihovnu). Pokud knihovna nemá dokument ve svém fondu, může jej čtenáři objednat k půjčení prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) z jiných knihoven. Tato služba je zpoplatněna (viz. Ceník).

5. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.


Čl. 8
Rozhodnutí o půjčování 

1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 7 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
c) jejichž půjčování by bylo v  rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

Čl. 9
Postupy při půjčování 

1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise. Jinak nese odpovědnost za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení. Zároveň je povinen uhradit knihovně náklady na opravu, nebo zajistit náhradu tohoto knihovního dokumentu.
Povinností uživatele je chránit vypůjčené knihovní dokumenty před poškozením, ztrátou, neznehodnocovat je (podtrháváním, vpisováním poznámek apod.), nepůjčovat je dalším osobám a vrátit je do knihovny ve stanovené lhůtě.

2. Pokud je žádaný dokument vypůjčen, může uživatel požádat o rezervaci dokumentu. Knihovna může uživatele vyrozumět o připravené rezervaci formou SMS zprávy, e-mailem, ústně nebo na přání uživatele písemně. V případě písemného vyrozumění zaslaného poštou hradí uživatel poštovné.


Čl. 10
Výpůjční lhůty

1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu (absenční) je zpravidla 1 měsíc (4 týdny). Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
Výpůjční lhůta dokumentů půjčených prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby se řídí pokyny půjčující knihovny.
Výpůjční lhůta pro půjčování společenských her je 14 dní a výpůjčku nelze prodloužit. Na tuto dobu si lze vypůjčit pouze 1 hru. Čtenářům do 15 let jsou hry půjčovány pouze pokud podepíše zákonný zástupce souhlas s půjčováním společenských her.

2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

3. Způsoby prodloužení výpůjček dokumentů: osobní návštěvou v knihovně, telefonicky, nebo e-mailem.
 

Čl. 11
Vracení vypůjčeného dokumentu 

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu (viz. Ceník). Poškozený dokument zůstane nadále i po úhradě v majetku knihovny a může být použit jako pomůcka v lekcích bibliograficko-informační přípravy pro žáky ZŠ a MŠ.

2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.


Čl. 12 
Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu 

1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku (zákon č. 89/2012  Sb., ve znění pozdějších předpisů) o půjčování věcí (výpůjčka).

2. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

3. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (viz. Ceník).

4. Jestliže uživatel ani po upomenutí absenčně půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

5. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
 

Čl. 13
Reprografické a jiné kopírovací služby
 

1. Knihovna zhotoví u cennějších knih rozmnoženinu díla pro archivní účely.

2. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb, pouze pro osobní potřebu uživatele. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Za zhotovení kopie účtuje knihovna cenu dle Ceníku.

3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).
 

Čl. 14
Bibliograficko-informační služby

1. Knihovna poskytuje ústní a písemné informace o české a zahraniční literatuře ze všech vědních oborů i pomoc při vyhledávání potřebné literatury.

2. Knihovna zpracovává na požádání rešerše. Požadavek na zpracování rešerše je podáván na předepsaném formuláři. Vyplněním formuláře se uživatel zavazuje zaplatit poplatek za vypracování rešerše dle Ceníku.


IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 15
Ztráty a náhrady 

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu, obalu a čárového kódu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

5. Uživatel je povinen při ztrátě periodika uhradit škodu až do výše dvojnásobku ceny periodika.
 

Čl. 16
Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu 

1. Poplatek z prodlení:
Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

2. Vymáhání nevrácených výpůjček:
Nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis městského úřadu) následuje vymáhání právní cestou.
Upomínky jsou čtenářům zasílány SMS zprávou, e-mailem, poštou. K tomu knihovna využívá evidované osobní údaje dobrovolně sdělené při registraci. Knihovna nezodpovídá za nedoručení upomínek. Čtenář je povinen zaplatit pokutu odpovídající době, po kterou měl dokumenty vypůjčené.

3. Ztráta průkazu uživatele:
Za administrativní úkon a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje poplatek (viz. Ceník).

4. Poškození čárového kódu hradí uživatel dle Ceníku.
 

Čl. 17
Náhrada všeobecných škod 

1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: “ Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.”).

2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.


V. Závěrečná ustanovení
 

1. Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny .
2. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.
3. Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1.4.2017.
4. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.


VI. Přílohy Knihovního řádu

1. Ceník placených služeb a poplatků Centra celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových v Rožmitále pod Třemšínem.

2. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny.


V Rožmitále pod Třemšínem
Dne 7.3.2017                        podepsáno starostou města